Lucie Horenská

intuitivní IKIGAI kouč

Zdravím vás. O své klienty pečuji s láskou a respektem. Níže najdete moje obchodní podmínky.

Obchodní podmínky

pro poskytování digitálního obsahu, služeb, případně zboží.

Níže naleznete obchodní podmínky, které se použijí pro poskytování služeb a produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), a to online kurzů, webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem, k němuž dochází přes webové rozhraní www.luciehorenska.cz.

Obsah OP:

1. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY

2. ODPOVĚDNOST

3. INFORMACE NA WEBU

4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

5. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB A ZPŮSOB PLATBY

6. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ

7. ZPŘÍSTUPNĚNÍ SLUŽEB

8. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10. REKLAMACE

11. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY

Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

I. OP
Tyto Obchodní podmínky.

II. POSKYTOVATEL
Lucie Horenská, zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Slavkov u Brna, IČ: 03383059, DIČ: IO CZ7862024247. Sídlo, Provozovna i adresa pro doručování: Slovanská 1071, 684 01 Slavkov u Brna. Telefonní číslo: +420 724 035 691. E-mail: [email protected].

III. UŽIVATEL
Ten, kdo se mnou jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu. Uživatelem může být podnikatel nebo Spotřebitel.

IV. SPOTŘEBITEL
Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako Spotřebitel. 

V. SMLOUVA
Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo poskytnout mi své osobní údaje. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu). 

Smlouva o poskytování služeb, která je uzavírána mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zprostředkovat služby a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo poskytnout mi své osobní údaje. Smlouvu tvoří Vámi písemné odsouhlasení Objednávky, faktura a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu).

VI. PRODUKT
Produktem se rozumí on-line kurz, on-line program, webinář, e-book, jiný produkt s digitálním obsahem, zboží a on-line i off-line služby, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní nebo přes e-mailovou komunikaci s fakturou. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění, dodání), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje). To co platí pro digitální produkty, platí i pro služby, není-li zde výslovně uvedeno jinak.

VII. OBJEDNÁVKA
Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy. Může být i e-mailová objednávka nebo objednávka přes rezervační systém, kterou vám vždy potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, kterou jste uvedli.

VIII. CENA
Moje odměna za zpřístupnění Vámi vybraného Produktu uvedená v Objednávce. Dále moje odměna za zprostředkování služeb uvedená v e-mailové komunikaci. Platí se v korunách českých nebo v EUR.   

IX. WEBOVÉ ROZHRANÍ
Webové rozhraní www.luciehorenska.cz.

X. WEB
Internetové stránky s doménou luciehorenska.cz.

XI. OZ
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. ODPOVĚDNOST

Jako Uživatel berete na vědomí, že Produkt užíváte na vlastní riziko, a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Produkt nenahrazuje zdravotní péči. 

 

3. INFORMACE NA WEBU

I.  Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl Produkt skutečně           zpřístupněn. Jako Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do       své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je                     důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.    

II. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy                Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

 

4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

I.   Jako Uživatel objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře                                (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součástí                apod.) a jeho celkovou Cenu. Nebo jako Uživatel objednáváte Produkt přes rezervační systém, který pro svoje služby využívám, případně jinou          formou, například e-mailem či telefonicky. Co objednávka obsahuje vám sdělím a návazně zašlu e-mailem na Vaši elektronickou adresu,                    kterou jste uvedli.   

II.  Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost,                     správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka                 „Objednávka zavazující k platbě“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se zdarma“) je Vámi vyplněný objednávkový formulář                    odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy. 

III.  Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-                    mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden i Váš            případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od                    smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

 

5. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB A ZPŮSOB PLATBY

CENA PRODUKTŮ

I.   Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů včetně DPH. Ceny Produktů mohu měnit s tím, že pro Vás jako Uživatele platí vždy cena, která          je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu Vám může být navýšena pouze v případě, že zvolíte                možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Vzhledem k charakteru Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady                    spojené s jejich zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou.

II.  V případě služeb mohou být ceny individuální a tudíž nejsou zveřejněny na Webu. V tomto případě si vždy Poskytovatel a Uživatel cenu                       odsouhlasí ústně a následně v e-mailové komunikaci.

III.  Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemám                           povinnost Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a jsem v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy.

IV.  Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po              zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

ZPŮSOB PLATBY

V.  Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
        a) bankovním převodem na můj bankovní účet,
        b) online platebními kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard,
        c) rychlým online převodem.

VI.  V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na bankovní účet) obdržíte platební údaje v e-mailu potvrzujícím                  přijetí Vaší Objednávky.

VII.  Platební metody uvedené pod písmeny b) a c) (online platební karta a rychlý online převod) jsou napojeny na platební bránu společnosti                    společnosti Stripe Payments Company, www.stripe.com. Tato společnost poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a                rychlých online převodů. Veškeré údaje v průběhu platby zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu výše uvedené společnosti            a ze strany této společnosti mi nejsou předávány. Svůj dotaz k těmto platebním metodám můžete směřovat přímo na výše uvedené kontakty              této společnosti.

SPLATNOST CENY

VIII.  V případě bankovního převodu na můj účet je Cena splatná do 4 dnů od potvrzení přijetí Vaší Objednávky (tedy od uzavření Smlouvy) nebo               vystavení faktury, v případě že k prodeji nedochází přes tlačítko na mém Webu. Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě. Cena je                 zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na můj bankovní účet.

IX.  V případě plateb on-line kartou nebo rychlým on-line převodem je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.

X. Po přijetí platby Vám vystavím a na Váš e-mail zašlu příslušný daňový doklad-fakturu.

PLATBA VE SPLÁTKÁCH

XI.  Je možná pouze po dohodě mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

XII.  V případě prodlení s úhradou splátky jsem oprávněna Vám Produkt znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena             Vaše povinnost zaplatit všechny splátky. Rovněž jsem v takovém případě oprávněna Vám písemným oznámením celou nezaplacenou část                   Ceny okamžitě zneplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy                   odstoupit. Odstoupením od Smlouvy mi nevzniká povinnost vrátit Vám splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.   

 

6. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

I.  Digitální obsah on-line kurzu nebo on-line programu Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce Vám       budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k Vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na Webu, případně jinam, dle formy       on-line kurzu či programu.

II.  Digitální obsah webináře nebo digitální obsah on-line kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu                 uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít. 

III.  Digitální obsah e-booku Vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou                      v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

IV.  Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou                          facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem. 

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

V. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah               Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.   

VI.  Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že                 Cenu Produktu platíte bankovním převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na můj         bankovní účet. V případě plateb on-line platební kartou nebo rychlým on-line převodem Vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro             provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v               předchozím odstavci.

VII. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě Vám                    první  část (modul) digitálního obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně          dle předem oznámeného harmonogramu.

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

VIII. Na Webu je vždy u Produktu uvedeno, po jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah            Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.

IX. V případě webinářů, on-line kurzů či on-line programů zdarma máte k jejich digitálnímu obsahu přístup pouze v den a čas, který je na Webu             uveden. 

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU

X. Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

XI. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat                             s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí                     připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).

XII. Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti Vy jako Uživatel.

 

7. ZPŘÍSTUPNĚNÍ SLUŽEB

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ SLUŽEB

I. Služby jsou poskytovány Poskytovatelem on-line, případně po dohodě s Uživatelem mohou být poskytnuty i off-line.

II. Zašlu Vám e-mail na Vaši elektronickou adresu, kterou jste mi uvedli, se shrnutím Objednávky, včetně společně odsouhlasených termínů, kdy         bude služba poskytnuta. Tento e-mail mi potvrdíte odeslání e-mailu zpět s Vaším souhlasem.

III. Vystavím Vám fakturu, prostřednictvím fakturačního systému, který používám.

IV. Po uhrazení faktury za služby je služba dodána ve stanovených termínech.

 

8. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

I. Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem jsem já, coby Poskytovatel. Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro            Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného písemného       souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

II. Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na                  Webu.

III. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat                náhradu škody, která mi v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle          trestněprávních předpisů. 

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

I. Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má uživatel, který je                               spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud (objednáváte-li           úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od                 smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo na                           odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.

II. V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této              14denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete nejpozději        14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete                zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo                  adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt              zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na konci každého        zaslaného e-mailu).

III.  Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám               pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena.                Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem            k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu zpřístupněn, nevzniknou                  Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např.          náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.   

IV. Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od        Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům          do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení          od Smlouvy jsem oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení Vašich              povinností vznikla.

V. Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných                     vážných důvodů. V takovém případě Vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy,                     nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla                   zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.

VI. Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez                       nutnosti odstoupení.

VII. Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li              k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu,                    případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou                  zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

 

10. REKLAMACE

I. Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady,      kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat        nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.

II. Pokud Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního            obsahu“), zkontrolujte, prosím, nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete,                          kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.

III. V případě, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.

IV. Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Dále Vám práva z vadného           plnění nenáleží v případě neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního obsahu“). Rovněž neodpovídám za             nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické         a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení“).             Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi poskytnout nezbytnou           součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V           případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se             Smlouvou.

V. Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).

 

11. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

I.  Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na některé z kontaktních adres uvedených       výše v těchto OP.

II. Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, Živnostenský              úřad ve Slavkově u Brna a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů). 

III. Případný spor mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a                     z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení           spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na                         webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I. Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného                             objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf či                       obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.

II. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají.

III. Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i                        zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo              odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.

V. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí                     ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na           platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.

VI. Tyto OP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.

VII. Tyto OP jsou účinné od 1.1.2023.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Lucie Horenská, Slovanská 1071, 684 01 Slavkov u Brna, e-mail: [email protected]

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

Datum objednání/datum obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*):

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

 

Datum:

 

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte